PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT GEMEENTEMUSEUM 'HET LAND VAN THORN'

In het kader van de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) gelden voor ons museum de volgende afspraken:

Voor Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers en andere bij het museum betrokken personen van groot belang.
Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' conformeert zich in alle gevallen aan de eisen die de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is de Stichting Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn'.
De handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens van deze nieuwe Europese regelgeving treedt op 25 mei 2018 definitief in werking en is dan rechtstreeks van toepassing op onze gegevensverwerking.

ONZE DIENSTVERLENING

Indien u via onze website aangeeft informatie te willen ontvangen stemt u ermee in dat Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het museum aangeboden producten.
Daarbij zal u altijd de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.
Indien u geen informatie van Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn meer wenst te ontvangen kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te zenden aan info@museumhetlandvanthorn.nl

Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' dat doet.

Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.
Alle informatiebetreffende uw relevante persoonlijke gegevens zal (volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres.

Wij gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven.
Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheiden actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat.
Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op deze website achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Gemeentemuseum "Het Land van Thorn' en vrijwaren het museum derhalve voor aanspraken van derden.
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' worden verveelvoudigd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Gemeentemuseum 'Het Land van Thorn' maakt geen gebruik van cookies.
Wanneer hierin in de toekomst verandering zou komen zal hieraan op de website ruim tevoren aandacht aan worden gegeven.

KENNISNAME VAN UW GEGEVENS

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met de baliemedewerk(st)ers van het museum, tel. 0475 - 56 13 80.
U hebt te allen tijd het recht om wijziging of schrapping van uw gegevens te verlangen. Hieraan zal binnen vijf werkdagen gevolg worden gegeven.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via de website op deze pagina.

(VERSIE MEI 2018)

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige